Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

01. června 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 630 x přečteno

Novodomské rašeliniště

Rozsáhlé rašeliniště jižně od silnice Pohraniční — Načetín asi 2 km od státní hranice se SRN

Katastrální území: Načetín, Pohraniční

plocha 388,9 ha, ochranné pásmo 185,9 ha

Vyhlášeno: 1967

Rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzem­ními prameny je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi – Načetínským a Jezerním, která pro­pojuje podmáčená smrčina, tvořící ochranné pásmo. Na tento biotop je vázána typická flóra i fauna. I když smrkové porosty Krušných hor jsou silně poškozeny imisemi, patří komplex Jezerního a Načetínského rašeliniště k nejlépe zachovalým v Evropě.

GEOLOGIE

Horniny kruš­nohorského krystalinika náleží mezi tzv. šedé ruly (starší, pro­terozoického stáří) a červené ruly (mladší, stáří svrchního proterozoika až spodního paleo­zoika, původně magmatické horniny pronikající do šedých rul). Šedé ruly jsou zastoupeny biotitickou a muskovit-bioti­tickou pararulou, červené ruly pak muskovitickou a dvojslíd­nou ortorulou až migmatity Jí­lovité rulové zvětraliny jsou z větší části překryty mohutnou vrstvou čtvrtohorních organic­kých rašelinných sedimentů o mocnosti až 7 m. V okolí vlastního rašeliniště převládají podzolové lesní půdy.

KVĚTENA

Rezervaci cha­rakterizují především rozsáhlé porosty borovice klečenovodomské rašeliniště (Pinus mugo pseudopumilio), které si přes dílčí negativní zásahy za­chovávají svou přirozenou sklad­bu i značnou biodiverzitu. V podrostu nalezneme zvláště chráněné a typicky rašelinné druhy rostlin – rojovník bahen­ní (Ledum palustre), břízu trpasličí (Betula nana), kyhan­ku sivolistou (Andromeda polifolia), rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), šichu černou (Empetrum nig­rum). Rozsáhlé porosty tvoří su­chopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a borůvka bažin­ná (Vaccinium uliginosum). V sušších partiích s řidším poros­tem kleče se uplatňují mohutné exempláře břízy karpatské (Betula carpatica) a v bylinném patře se kromě rašelinných druhů vyskytují i druhy rašelinných luk – zvláště chráněné: ostřice mok­řadní (Carex limosa), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longe­bracteata), zajímavý je v této nadmořské výšce výskyt rákosu obecného (Phragmites australis). V bylinném patře podmáčených smrčin se mísí prvky smrčin a prvky vrchovišt, druhové slože­ní je však dosti chudé— borůvka černá (Vaccinium myrtillus), štavel kyselý (Oxalis acetosella), třtina chloupkatá (Calamag­rostis villosa), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).

LESNICTVÍ

Národní pří­rodní rezervaci tvoří rozsáhlá rašeliniště s kompaktním poros­tem borovice kleče a borovice blatky, vtroušen je velmi poško­zený smrk ztepilý, bříza běloko­rá, bříza pýřitá a olše lepkavá. Na okrajích a v ochranném pás­mu byl v minulosti vysázen ne­žádoucí smrk pichlavý. Celé území je vyňato z hospodářské činností a ponecháno přirozené­mu vývoji.

VYUŽITÍ

Stromový porost na rašeliništi je značně ovlivňo­ván imisemi, okrajové partie jsou poškozovány zásahy v těsné blízkosti rezervace (těžba smrkových porostů z důvodu po­škození imisemi a jejich náhra­da nepůvodními dřevinami, odvodňováni). Přesto si, zřejmě díky své rozloze, zachovává re­zervace vysokou stabilitu a bio­diverzitu.

ZVÍŘENA

Na lokalitě pře vládá fauna horských lesů. Rezervace je pravidelným hnízdíštěm tetřívka obecného (Tetrato tetrix), v nedávné minulosti zde byl potvrzen výskyt tetřeva hluš­ce (Tetrao urogallus). Ze zvláš­tě chráněných druhů obratlovců se zde dále vyskytuje např. zmi­je obecná (Vipera berus).

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR – svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 96

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz