Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

08. července 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 011 x přečteno

Přírodní rezervace Milá


Osamělý vrch v jihozápadní části CHKO České středohoří, v nadmořské výšce
380 – 510 m.n.m na výměře 20ha.
České středohoří

Pestrá teplomilná společenstva ( od štěrbinové vegetace skal přes travinné
a keřové formace stepního a lesostepního charakteru až po listnatý les ne
severních svazích ) na geomorfologicky výrazném, dominantním kuželu se
zaobleným vrcholem.

Geologie: Neovulkanické těleso Milé proráží křídlové vrstvy výběžku
České tabule s využitím jedné z hlubokých puklin krušnohorského zlomu
(důsledek při tektonických pohybů při saxonském vrásnění). Geologické
poměry jsou dosti jednoduché – jediné vulkanické těleso jednotného
petrografického složení. V čedičové hornině je pestřejší zastoupení
minerál. Západní a jižní obvod kopce je lemován pruhem pyroklastik. Na
jižních svazích kopce je pozoruhodný věnec skalek, vysokých až 20, se
sloupcovitou odlučností.

Květena: Vegetaci tvoří : mezofilní louky a pastviny, lesní pláště,
křovinaté lemy, vegetace skal a štěrbin, stepní porosty, suťové lesy a
subxerofilní doubravy.V roce 1992 byl potvrzen výskyt 268 druhů vyšších
rostlin, z toho je 11 zvláště chráněných druhů, řazených do kategorie druhů
ohrožených – hlaváček jarní, bělozářka liliovitá, kozinec dánský, tařice
skalní modřenec tenkokvětý, chrpa chlumní, kavyl Ivanův, divizna brunátná,
žluťucha smrdutá, lilie zlatohlávek, dub pýřitý a pět v kategorii silně
ohrožených česnek tuhý, kozinec bezlodyžný, kavyl tenkolistý, violka
obojetná.

Zvířena: Lokalita vyniká vysokým počtem druhů hmyzu. Mezi značným
množstvím druhů motýlů jsou nejnápadnější oba otakárci – fenyklový a vzácně
i ovocný. Nejsevernější naleziště v Čechách zde má vzácný suchozemský
stejnonohý korýš. Z drobných obratlovců zde najdeme rejska obecného,
bělozubku šedou, myšici lesní, norníka rudého a značný počet druhů ptáků.

Lesnictví: ve smíšeném listnatém lese na severních svazích převládá
jasan, lípa, dub, babyka, jilm, líska. Porosty jsou místy velmi husté. V
19. století byl na Milé uměle vysazen akát, z dnešního pohledu
problematická dřevina.

Využití: negativním důsledkem návštěvnosti je ruderalizace vrcholu
kopce. Území je pod vlivem imisní a hlukové zátěže (blízkost elektrárny
Počerady). V minulosti bylo území zasaženo leteckým hnojením okolních polí.
Po navrácení pozemků soukromému zemědělcovi je snaha o znovuzavedení řízení
pastvy ovcí a koz.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz