Krušné hory  Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011   Přírodní parky  

Oblasti: | Komentáře: 2 | 1 440 x přečteno

Přírodní park Halštrov

Halštrov Vyhlášen ONV Cheb v roce 1984.

Přírodní park zaujímá rozlohu 4 300 ha v Ašském výběžku při hranici se SRN. Území parku náleží převážně k Hazlovské pahorkatině a v severní části k Ašské vrchovině. Horninový podklad je v jižní části tvořen hlavně biotitickými žulami, v severní části převážně fylity. Vernéřovské doly jsou nalezištěm amblygonitu (jinak je v Evropě je znám pouze z Portugalska a Uralu), Goethova skalka je malebným výchozem vypreparovaného ašského křemenného valu, U cihelny je naleziště minerálu egeranu a nedaleko Hazlova ložisko wolastonitu. Hazlovská pahorkatina je členitá kerná pahorkatina.

Její povrch je většinou holorovina ve střední nadmořské výšce 551 m, nejvyšším bodem je Záhor (744,1 m n. m.). Hájská vrchovina má členitější georeliéf s kupovitými vrchy a rozvodními hřbety se zbytky holoroviny ve výškách 585-735 m n. m. Hluboká rozevřená údolí Bílého Halštrova a jeho přítoku sledují zlomové linie na hranicích ker.

Nejvyšším bodem parku je vrch Háj (757,6 m n. m.) u Aše. Centrální částí parku je Halštrovský les s prameništěm Bílého Halštrova (Weisse Elster), který protéká středem území a u Doubravy opouští ČR. Na Bílém Halštrovu leží vodárenská nádrž Halštrov.

Zajímavostí parku je rozvodí několika toků u státní hranice severně od Hazlova. Nebeský potok (Plesná), Sázek, Hazlovský potok a Bílý Halštrov pramení nedaleko od sebe a odtékají každý jiným směrem.

Vetší část území přírodního parku je zalesněna. Převládají sice smrkové monokultury, ale s příměsemi modřínů, javorů, dubů a buků. Na svazích pastvin rostou březové háje, v nivách vodních toků místy podmáčené olšiny. Převážná část lesů je zařazena do kategorie zvláštního určení.

Fytogeograficky se území rozkládá v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese Halštrovské hory. V parku žije ochuzená hercynská fauna předhůří.

V říčce Bílý Halštrov a jejích přítocích prosperovaly početné populace perlorodky. V 19. století vznikl v blízkém saském městě Adorf dokonce perleťářský průmysl a velmi známé byly tzv. elsterské perly. Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) žila také v horní části toku Bílého Halštrova, tedy na českém území (historické prameny uvádějí výskyt u Doubravy a Dolních Pasek). V 1. polovině 20. století odtud zcela vymizela. Nepatrné zbytky ještě přežívají ve dvou přítocích na saské straně povodí Bílého Halštrova. V české části povodí se dosud daří rakovi říčnímu (Astacus astacus) a mihuli potoční (Lampetra planeri). Park je jediným místem na Ašsku, kde trvale hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus).

Zemědělské usedlosti jsou rozptýleny v krajině, ale jen ojediněle se zachovaly v původní podobě. Víceméně historický krajinný ráz je ve zdejším přírodním parku dochován díky trvale extenzivnímu zemědělství, převážně zaměřenému na pastvinářství.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat2 komentáře na článek “Přírodní park Halštrov”


 1. Jaroslav Kašpar
  18. května 2014
  14.27

  Srdečně Vás zveme do nové restaurace u Kašparů ve Vernéřově nedaleko pramene Halštrov – nebojte se přijít ochutnat tradiční staročeské speciality…-těšíme se na Vás…


 2. Jaroslav Kašpar
  18. května 2014
  14.28

  Srdečně Vás zveme do nové restaurace u Kašparů ve Vernéřově nedaleko pramene Halštrov – nebojte se přijít ochutnat tradiční staročeské speciality…-těšíme se na Vás…http://www.restauraceukasparu.cz/

Odpovědi


8 × = 56
© 2009 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít.