Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

24. června 2009 Přírodní parky

Oblast: None | Komentáře: zatím žádný | 816 x přečteno

Přírodní rezervace

V této sekci se seznamujeme s různými přírodními památkami, rezervacemi,

chráněnnými oblastmi. Víme vůbec jaký je mezi nimi rozdíl?

1. Národní park (krátce NP) je rozsáhlé území, jehož značnou
část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v
nichž neživá příroda, rostliny či živočichové mají mimořádný vědecký a
výchovný význam v mezinárodním čí národním měřítku. Vyhlašují se zákonem
schváleným oběma komorami Parlamentu. U nás máme k 1.1. 2003 celkem 4
národní parky. V terénu jsou na přístupových cestách označeny zelenými
tabulemi s velkým státní znakem a nápisem Národní park .
2. Chráněná krajinná oblast (krátce CHKO) je rozsáhlé území s
harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky utvářeným reliéfem, s
významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních
porostů, popř. s dochovanými památkami historického osídlení (např. lidovou
architekturou – roubená stavení apod.). CHKO jsou vyhlašovány nařízením
vlády. K 1.1. 2003 máme v Česku 24 chráněných oblastí. V terénu jsou na
přístupových místech označovány zelenými tabulemi a nápisem Chráněná
krajinná oblast. V Krušných horách CHKO nenajdeme, uvažuje se o CHKO
Střední Poohří.
3. Národní přírodní rezervace (krátce NPR) je menší území
mimořádných přírodních hodnot, kde na typický reliéf a typickou
geologickou stavbu jsou vázány ekosystémy význačné nebo unikátní v
národním, popř. mezinárodním měřítku. Území v této kategorii vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí. V terénu jsou na přístupových místech
označeny zelenou tabulí s velkým státním znakem a nápisem Národní přírodní
rezervace. Hranice jsou vyznačeny dvěma červenými pruhy o šířce 5 cm
oddělené 5 cm širokou mezerou na stromech, sloupcích apod. po obvodu
chráněného území, zpravidla jen v místech lomu nebo ohybu této hranice.
4. Přírodní rezervace (krátce PR) je menší území se soustředěním
přírodních hodnot s ekosystémy typickými a významnými pro danou
geografickou oblast. Území v této kategorii vyhlašuje příslušný krajský
úřad nebo správa CHKO v oblasti své působnosti. V terénu jsou na
přístupových místech označeny zelenou tabulí s malým státním znakem a
nápisem Přírodní rezervace. Hranice jsou po obvodu vyznačeny stejně jako u
NPR.
5. Národní přírodní památka (krátce NPP) je přírodní útvar menší
rozlohy, zejména geologický nebo geomorfologický výtvor, naleziště nerostů,
zkamenělin nebo vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v částech
ekosystémů, s národním i mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem. Území v kategorii národní vyhlašuje Ministerstvo životního
prostředí . V terénu jsou na přístupových cestách vyznačeny zelenou tabulí
s velkým státním znakem a nápisem Národní přírodní památka. Hranice jsou po
obvodu vyznačeny stejně jako u NPR.
6. Přírodní památka (krátce PP) je přírodní útvar zpravidla menší
rozlohy (výjimečně na území NP nebo CHKO i velké rozlohy) zejména
geologický nebo geomorfologický výtvor či naleziště vzácných přírodnin v
částech ekosystémů s místním ekologickým, vědeckým nebo estetickým
významem. Území v této kategorii vyhlašuje krajský úřad nebo správa CHKO v
obvodu své působnosti. V terénu jsou vyznačeny PP železnou tabulí s malým
státním znakem a nápisem Přírodní památka. Hranice jsou vyznačeny stejně
jako u NPR.
7. Přírodní park je zpravidla větší území sloužící k ochraně
krajinného rázu před činností snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu.
Na našem státním území je v současnosti vyhlášeno asi 110 přírodních parků.
V terénu jsou či spíše by měli být vyznačeny na přístupových cestách tabulí
s malým státním znakem nebo s individuálním emblémem tohoto parku a s jeho
názvem.

Biosférické rezervace
Kdo se blíže zajímá o ochranu přírody a o chráněná území, setkává se často
také s pojmem biosférická rezervace, eventuelně ve zkratkové podobě BR.
Např. CHKO/BR. Biosférické rezervace nepatří mezi žádnou kategorii z našich
chráněných území, protože jde o statut mezinárodní, který uděluje pouze
UNESCO, a to určitým významným velkoplošným územím již chráněným podle
národních zákonů.
Jako biosférickou rezervaci může UNESCO vyhlásit území se vzácnými nebo
charakteristickými ekosystémy zajímavými z celosvětového hlediska, ve
kterém současně probíhá intenzivní vědecký výzkum v rámci programu MAB (man
and biosphare – člověk a biosféra). Jeho cílem je shromažďování podkladů
pro trvalé a racionální využívání přírodních zdrojů v zájmu nastolení
vyrovnaných vztahů mezi lidmi a člověkem.
Již sama skutečnost, že na území České republiky vyhlásilo UNESCO 6
biosférických rezervací, svědčí o aktivním zapojení některých našich
chráněných krajinných oblastí a národních parků do celosvětové sítě
významných území. Jsou to: CHKO/BR Bílé Karpaty, CHKO/BR Křivoklátsko,
CHKO/BR Pálava, CHKO/BR Šumava, CHKO/BR Třeboňsko a CHKO/BR Krkonoše.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz