Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 294 x přečteno

Přírodní rezervace Stráň u Dubiny

Stráň u Dubiny

Louky, pastviny a vřesoviště asi 3 km od obce Libá při státní hranici s Německem v přírodním parku Smrčiny.

Katastrální území: Dubina

Nadmořská výška: 446 – 490 m

Výměra: 9,89 ha

Vyhlášeno: 1990, nově 1997

Ochrana a zachování přirozených společenstev nehnojených krátkostébelnatých luk, pastvin a vřesovišť a travinných xerothermních společenstev.

Zvířena

Na území přírodní rezervace je poměrné hojně saranče vrzavá (Psophus stridulus). Pravidelné zde hnízdí např. tuhýk obecný (Lan i us collurio), bramboríček hnědý (Saxicola rubetra) a pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). Na přilehlých zemědélských plochách byla zjištěna křepelka polní (Coturnix coturnix) a chřástal polní.

Geologie

Horninový podklad tvoří porfyrická biotická smrčinská žula. Rezervace zabírá levý příkrý erozní svah údolí řeky Ohře s mrazovými sruby při státní hranici se Spolkovou republikou Německo pod kótou Stráně (567,8 m n. m.) ve Vojtanovskě pahorkatině. Půdní pokryv tvoří převážně kyselá kambizem typická a dystrická, na mělkých překryvech ranker typický (litický) s kambizemi rankerovou. Podél hraničního potoka se vyvinul glej typický (kambický).

Květena

Vegetační kryt příkrých strání nad údolím Ohřeje tvořen specifickou kombinací xerotermních travních porostů s relativně rozmanitou a vyváženou strukturou, které jsou v regionu v této formě ojedinělé. Převážná část přítomných lučních fytocenóz přísluší svazu Arrhenatherion a Violion caninae. Porosty jsou vsak zřetelně obohaceny řadou teplomilnějších prvků. Z méně běžných charakteristických druhů uvádíme např. prhu arniku (Arnica montana), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), ovsíř pýřitý (Helictotrichon pubescens), válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum), kostřavu sivou (Festuca pal-lens), k. ovčí (F. o vina) či smolničku obecnou (Stcris viscaria).

Lesnictví

Koncem 80. let 20. století byl proveden neúspěšný pokus o zalesnění smrkem ztepilým. V současné době je porost, zastiňující bylinné patro, postupně odstraňován.

Využití

Území přírodní rezervace není hospodářsky využíváno. Určitým nebezpečím pro cenné bylinné patro je možná eutrofizace z výše položených obhospodařovaných luk, zesílení dřevinných náletů a provedená smrková výsadba. Do budoucna se uvazuje o pravidelném kosení nebo spásání travnatých ploch.

Poznámka

Svahové louky,tvořící území přírodní rezervace, byly až do konce 2. světové války jako součást obce Dubina pravidelně obhospodařovány. Po odchodu německých usedlíků a vytvoření pohraničního pásu podél státní hranice zůstaly plochy ležet ladem.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz