Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2014 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 375 x přečteno

Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky

Mozaika luk na svahu k. 817 m.n.m. nad údolím Dlouhé stoky v Hornoslavkovské vrchovině.

Katastrální území: Prameny

Nadmořská výška: 758 – 804 m.n.m

Výměra: 17,77 ha

Vyhlášeno: 1990

Podmáčené a rašelinné louky s řadou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Lokalita vrby borůvkovité.Geologie

NPP leží na peripedimentu mírně se sklánějícím k jihu ke Dlouzé stoce. Vlastní horninové podloží je zde tvořeno staršími „horskými“ žulami. Je překryto zvětralinami a sutěmi s úlomky serpentinitu a aktinolitovců z blízkých hadcových výchozů a biotitických amfibolitů, jejichž hlavní těleso vystupuje západně. Pod borovými porosty převládá kyselá kambizem typická s kambizemí dystrickou. Na svahovinách až skalnatých výchozech hadce vznikly kambizemní rankery (kambizem rankerová) s primárními litozeměmi. Vlhká stanovistě pokrývá kyselá kambizem pseudoglejová, v nejvíce podmáčených polohách leží asociace kambických pseudoglejů až glejů.

Květena

Chráněna je mozaika druhově bohatých upolínových, rašelinných a smilkových luk typická pro centrální část CHKO s řadou vzácných společenstev a druhu. Velkou vzácností je především drobná vrba borůvkovitá (Salix myrtilloidcs) rostoucí na malém rašeliništi při severním okraji území. Najdeme ji v porostech rašeliníku (Sphagnum fallax, S. tcres), vachty trojlisté (Mcnyanthes trifoliata) a zábělníku bahenního (Comarum palustře). Na převládajících upolínových loukách (svaz Calthion) kromě upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) rostou silně ohrozené druhy: kosatec sibiřský (Iris sibirica), ostřice stinná (Carex umbrosa), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), ohrožený p. májový (D. majalis) a vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Chudé smilkové louky hostí též řadu pozoruhodných druhů např. všivec ladní, hadí mord nízký hrachor horský a tučici obecnou.

Jedno z pramenišť je slatinného charakteru. Roste v něm tolije bahenní (Parnassia palustris) a mech vlasolistec vlhkomilný (Tomenthypnum nitens). Zajímavé jsou i drobné vodní plochy s rdestem vzplývavým (Potamogeton natans).

Zvířena

Hojný je žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a další druhy rašelinných luk. V drobných vodních nádržích žijí skokan hnědý (Rana temporaria) a s. krátkonohý (R. lessonae). Běžná je zmije obecná (Vipera berus). Každoročně hnízdí v chráněném území několik párů chřástala polního (Crex crex). Vzácně se objevuje tetřívek obecný (Tetrao tetrix), který zde dříve hnízdil.

Využití

Během posledních let byly odstraněny nálety smrku a části křovin s vrbou ušatou. Každý rok je zajištěno ruční sekání až třetiny luk.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

upolín

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz