Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

01. června 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 748 x přečteno

Přírodní rezervace Špičák

krušné hory
Geologicky pestré území leží při státní hranici s Německem západně od Petrovic, v nadmořské výšce 565 – 725 m, má výměru 74 ha a vyhlášená byla v roce 1997.
Výrazný terénní vrchol se složitou geologickou stavbou a přilehlými podmáčenými loukami, mokřady a prameništi s přirozenými společenstvy a výskytem chráněných druhů.Geologie:
Špičák je součástí Krušnohorské hornatiny a představuje protáhlý strukturní hřbet, tvořený žilným tělesem čedičové horniny obklopené denudačními zbytky zpevněných křídlových pískovců. Geologie je velmi pestrá. Zahrnuje podložní krystalinikum, zbytek křídlových sedimentů, vlastní neovulkanický vrchol Špičáku a kvartérní sedimenty s rozsáhlými suťovými poli na úbočí. Kromě suťových polí se zde vyskytují i další geomorfologické tvary – čtyři jeskyně, mrazový srub, nepravý skalní tunel či nepravá skalní brána nebo převisy.

Květena:

Nejcennějšími částmi rezervace jsou podmáčené louky a prameniště na severním úpatí vrcholu. Zde se vyskytuje řada rostlin zvlášť chráněných jako je např. kosatec sibiřský, prstnatec májový, upolín nejvyšší, tučnice obecná či vrba plazivá.

Zvířena:
V území se vyskytuje značný počet zvláště chráněných živočišných druhů. Z ptáků jsou to čáp černý, moták pilich, luňák červený, moták pochop, tetřívek obecný, křepelka obecná, sýc rousný či ťuhýk obecný.

Lesnictví:
Les pokrývající vrchol Špičáku je poškozován imisemi a byla zde vysazena řada nepůvodních dřevin ( modřín opadavý, borovice černá, smrk pichlavý). Plán péče předpokládá postupnou přeměnu druhového složení ve prospěch druhů s převahou listnáčů ( buk lesní, jeřáb ptačí, javor klen ).

Využití:

Území rezervace není hospodářsky intenzivně využíváno. Na území rezervace se nachází výhradní ložisko fluoritu Krásný Les – Špičák se stanoveným chráněným ložiskovým územím. V těsné blízkosti rezervace vede nově postavená trasa dálnice D8

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz