Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

07. ledna 2015 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 828 x přečteno

Přírodní památka Na loučkách

Přírodní památka Na loučkách je rozsáhlá oblast o rozloze přes 1.000 ha na náhorní plošině Krušných hor, mezi městem Výsluní a vodní nádrží Přísečnice.

Součástí přírodní památky je i přírodní rezervace Na loučkách – krušnohorské rašeliniště je pozoruhodnou lokalitou borovice bažinné (blatky) – Pinus rotundata. Území je využíváno jako genofondová plocha pro sběr jejích semen.

Oblast je prameništěm Prunéřovského potoka a přítoků Přísečnice, vyskytují se zde ve velké míře podmáčená a vodou ovlivněná stanoviště, jako je rašelinný les, na otevřených plochách přechodová rašeliniště, slatinné louky, vlhké pcháčové louky, ojediněle i s výskytem rostlin vstavačovitých – prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový (D. majalis). Sušší oblasti mohou zaujímat porosty smilkových trávníků, ve starých úvozech, na osluněných hranách údolí v okolí města Výsluní a pod elektrovodem se vyvinula zajímavá vegetace vřesovišť.

Právě vřesoviště, ale i další bezlesá stanoviště jako krátkostébelné smilkové trávníky, vlhké části luk a okolí rybníčků, živá rašeliniště a slatiny, poskytují vhodné podmínky pro život mnohých vzácných bezobratlých. Pozoruhodný je nález včely Nomada similis, žijící na chladných stanovištích ve vyšších nadmořských výškách, lokalita Na loučkách je jednou z pouhých dvou lokalit tohoto druhu v České republice. Dalším zajímavým druhem je kriticky ohrožená pískorypka Andrena intermedia vázaná na chladná písčitá stanoviště. Bylo zde nalezeno i 11 druhů čmeláků rodu Bombus.

Ze vzácných rostlinných druhů lze častěji naleznout koprník štětinolistý (Meum athamanticum), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), zdrojovku potoční (Montia hallii)nebo prhu arniku (Arnica montana).

Oblast je významná hnízdním výskytem sýce rousného, kulíška nejmenšího, chřástala polního, opakovaně byl zaznamenán tetřívek obecný. Relativně početné populace zde mají chránění obojživelníci (např. čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná) a plazi (zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka živorodá, užovka obojková).

Podle geomorfologického členění ČR náleží zájmová oblast ke Krušnohorské soustavě, která je zde reprezentována podsoustavou Krušnohorská hornatina, celkem Krušné hory, podcelkem Loučenská hornatina, okrskem Přísečnická hornatina. Přísečnická hornatina je plochá kerná hornatina se zbytky zarovnaných povrchů a rozlehlou denudační sníženinou ve vrcholové části. Zájmové území je převážně jen mírně zvlněné, tento reliéf je narušen ve východní části údolím Prunéřovského potoka Hadím údolím .

Hadí údolí

Beze jména

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz