Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. dubna 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: 1 | 1 558 x přečteno

Národní přírodní rezervace Jezerka


Jezerka

Součástí této rezervace je Skalní okno , Terezina vyhlídka , přehrada Jezeří , Starý Žeberk či Žeberská lípa .

Příkré svahy údolí Vesnického potoka a jižní svah vrchu Jezeří asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece.Katastrální území: Jezeří (správní území Most)

Podhůří u Vysoké Pece

Kundratice u Chomutova

Nadmořská výška: 342—706 m

Výměra: 136 ha

Vyhlášeno: 1969

V rezervaci je chráněn nejpřirozenější a nejza­chovalejší smíšený porost na jižních svazích vý­chodní části Krušných hor, pokrývající strmé skalnaté svahy Jezeří. Bukové porosty dosahují stáří zhruba 250 let, na vrcholu Jezeří se nachá­zí jedna z nejvýše položených doubrav v České republice.

GEOLOGIE

Strmé svahy severozápadně od krušnohorského zlomového pásma tvoří horniny krušnohorského krystalinika svrchnoproterozoického až spodnopaleozoického stáří, které patří mezi tzv. červené ruly (původně magmatické horniny). Vystupuje zde především hrubozrnná dvojslídná až biotitická okatá a plástevnatá ortorula, pouze do severního okraje území zasahuje poloha kataklastické žuly (reliktního granitu). Mrazovým zvětráváním ruly na příkrých svazích vzniklo množství geomorfolo­gických útvarů (vrcholové skály, mrazové sruby viklany rozsedli­nová jeskyně). Nachází se zde i pozůstatky po historické těžbě stříbrné a železné rudy. Čtvrto­horní sedimenty jsou zastoupeny úzkou údolní nivou Vesnického potoka a zejména rozsáhlými akumulacemi balvanité sutě. Půdy jsou ochuzené, mělké až skeletové.

KVĚTENA

Vegetaci Jezerky představují především bučiny a to jak květnaté, tak i bikové. V menší míře se uplatňuje již zmíněná acidofilní doubrava, suťový a roklinový les i malo­plošně se vyskytující ostrůvky s porostem borovice lesní, břízy, jeřábu ptačího (reliktní bory) a okrajové smrkové monokultu­ry. V podrostu roste řada chráně­ných druhů rostlin včetně velmi bohaté populace měsíčnice vytr­valé (Lunaria rediviva), udáván je výskyt oměje vlčího (Aconitrum vulparia), okrotice dlouho­listé (Cephalantera longifolia), lilie zlatohlávku (Lilium mar­tagon), v okrajových částech a v doubravě byla nalezena i bě­lozářka liliovitá (Anthericum liliago) a koprník štětinolistý (Meum athamanticum).

ZVÍŘENA

Lokalita je zná­ma početným výskytem obrat­lovců vázaných na staré bukové porosty. Do současné doby zde byl zaznamenán výskyt 5 dru­hů obojživelníků, 5 druhů pla­zů, 63 druhů ptáků a 28 dru­hů savců. 24 z těchto druhů je uvedeno v seznamech zvláště chráněných živočichů. Z kate­gorie kriticky ohrožených je to zmije obecná (Vipera berus), silně ohrožené obojživelníky charakterizuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Ze silně ohrožených druhů ptáků zde hnízdí holub doupňák (Columba oenas), krahujec obecný (Accipiter nisus), lejsek malý (Ficedula parva) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Vý­znamná je rovněž fauna bez­obratlých – v rezervaci byl zaznamenán výskyt 19 především lesních druhů měkkýšů. Pozoruhodná je hrotice obrácená (Balea perversa), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvo­luta) a zuboústka sametová (Causa holosericea).

LESNICTVÍ

Na území ná­rodní přírodní rezervace vege­tačně převládá až 250 let starý hospodářský les bukového pásma výraznými prvky přirozených společenstev (květnaté a bikové bučiny). Na složení stromového patra se podílí kromě buku lesní­ho i javor klen, zřídka jilm hor­ský. Keřové patro chybí, nebo tvoří jen malé ojedinělé skupiny. V horních partiích rezervace jsou holiny po vytěženém smrku znovu zalesněny bukem a smr­kem, zčásti samovolně se šířící břízou. Ochranné pásmo leží v dubovém a bukovém vegetač­ním stupni. Lesní porosty jsou silně zatěžovány imisemi a drs­nými klimatickými podmínka­mi na svazích Krušných hor.

VYUŽITÍ

Rezervace je ovliv­něna provozem rozsáhlého lomu Čs. Armády. Lom, ležící asi 50 m od jižní hranice rezerva­ce, tvoří několik desítek metrů hluboký a více než 3 km široký zářez o délce více než 10 km. I když byla v předstihu učiněna příslušná opatření k zajištění stability svahu a vodohospodář­ských poměrů, a přes trvalý mo­nitoring, který zajišťuje pro­vozovatel lomu, patří tato rezervace k nejohroženějším v ústeckém regionu.

POZNÁMKA

Pozemky v NPR Jezerka patřily k panství Lobkowiczů, kteří na nedale­kém ostrohu vystavěli zámek Je­zeří. Lesní porosty Jezerky byly již od začátku tohoto století jako ochranný les vyloučeny z běžné­ho obhospodařování. První zá­znamy o něm pocházejí z počát­ku 19. století. V rezervaci leží i malá přehrada na Vesnickém (Lesním) potoce, postavená v le­tech 1902— 1904 bývalým ma­jitelem zámku Jezeří a okolních pozemků. Přehrada leží v nadmořské výšce asi 460 m, její povodí mě­ří 36 km2, maximální zátopová plocha činí 0,65 ha, kapacita nádrže je 30 000 m3. Přehrada je součástí památkově chráněného areálu zámku Jezeří.

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR – svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 89

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz